بایگانی

  • حقوق نجومی بگیر
    گزارش

    دولت اگر پول نداشت حقوق بدهد جیب نجومی‌ها چگونه پر شد؟!