بایگانی

  • فنی حرفه ای
    مدیر کل فنی و حرفه ای استان در دومين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال:

    شناسایی ظرفیت مهارت ها برای توانمند سازی ضروری است