بایگانی

  • 6gardehgari
    معاون گردشگری میراث فرهنگی اصفهان در همایش علمی گردشگری:

    سهم ایران از گردشگری دنیا تنها نیم درصد است