بایگانی

  • ghomi
    معاون بین الملل دفتر رهبری:

    گردهمایی مهمانان «افق نو» تهدیدی برای صهیونیست ها به شمار می آید