بایگانی

  • جشنواره فیلم کودک
    بي‌مهري رسانه ملي نسبت به جشنواره فيلم كودك ونوجوان اصفهان؛

    جشنواره اي كه پويا هم قبولش نداشت!