بایگانی

  • 57521566
    مالکیت مشاع، حق رأی برای عموم مردم؛

    / هم صدایی غرب زده ها و رزژیم صهیونیستی!