بایگانی

  • دکتر حسن روحانی
    در رسانه های بیگانه چه گذشت؟ (قسمت هشتم)

    اظهارنظرهای رئیس جمهور خوراک خبری رسانه های معاند و ضدانقلاب