بایگانی

  • در محضر رهبر انقلاب
    شعرهای مقاومت؛ در حاشيه ديدار شاعران و اديبان با رهبرانقلاب ؛

    تاثیرگذارترین شعر‌ی كه در محضر رهبر انقلاب خوانده شد