بایگانی

  • tode1
    فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه در مراسم تودیع و معارفه مدیریت شبکه بهداشت و درمان:

    بهداشت و درمان از نیازهای اساسی و حیاتی جامعه است