بایگانی

  • photo_2016-05-16_17-55-33
    دکتر شعبانی بهار در دیدار با مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان؛

    شهرداری ها متصدی انجام برنامه های ورزش همگانی هستند