بایگانی

  • seminar1
    شیروانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان:

    مدیریت جهادی تلاشی مجدانه، علمی و ارزشی است