بایگانی

  • انتصاب
    با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛

    رئیس دانشکده بهداشت استان منصوب شد

  • طاهره چنگیز
    در نخستین نشست خبری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح شد؛

    رتبه نخست داروسازی اصفهان در کشور