بایگانی

  • دیدار بسیج جامعه پزشکی با درمان تامین اجتماعی اصفهان
    در دیدار رئیس بسیج جامعه پزشکی و مدیر درمان تأمین اجتماعی مطرح شد؛

    همکاری دستگاه های درمانی با بسیج اثرات خوبی به همراه دارد