بایگانی

  • وزیر ارشاد
    در همایش بین المللی حاکمیت معرفتی قرآن در هویت سازی تمدنی عنوان شد

    نظام گفتمان تمدنی قرآن: حل پارادوکس های زندگی اجتماعی