بایگانی

  • ضیافت
    مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور اصفهان خبرداد؛

    برگزاری پنج دوره ضیافت اندیشه اساتید در تابستان 94