بایگانی

  • dr.bayat
    رئیس شبکه دامپزشکی سمیرم:

    تب مالت شایع ترین بیماری مشترک انسان و دام در سمیرم می باشد