بایگانی

  • منتظری
    در اولین همایش تخصصی و توجیهی انجمن های ادبی و هنری کشور در رامسر مطرح شد:

    اتاق فکر سازمان بسیج هنرمندان، انجمن های تخصصی است