بایگانی

  • JamNewsImage00054269
    نامه ی کشاورز فریدنی به نماینده مردم تهران:

    دکتر مهدی کوچک زاده کاندید حوزه انتخابی فریدن بزرگ می شوید؟!