بایگانی

  • 635105414664676319
    در 72ساعت گذشته؛

    13 نفر با گاز co در اصفهان مسموم شدند

  • images
    در 48 ساعت گذشته؛

    15 نفر در جاده های استان مصدوم شدند