بایگانی

  • ززززززززززززز
    استاندار اصفهان در مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان؛

    بین دانشگاهیان و دستگاه های اجرایی تعامل وجود ندارد