بایگانی

  • a269fc56f3aba2436ea32abb0d932e18
    مفهوم غرر در عقد بیع:

    مطالعه ای در حقوق ایران و فقه