بایگانی

  • دانشگاه صنعتی
    رییس دانشگاه صنعتی اصفهان در مراسم تودیع رییس کانون بسیج دانشگاه؛

    سخت کوشی بارزترین روحیه تفکر بسیجی است