بایگانی

  • Microwave Towers on Sandia Peak
    رئیس اداره مخابرات اردستان:

    دکل‌های مخابراتی بر اساس اصول فنی و استانداردهای بین المللی نصب می شوند

  • 2_anten1
    فرستنده های مخابراتی در ابهام ؛

    پیام آور تکنولوژی یا ارسال کننده مرگ / فیلم