بایگانی

  • zzzz
    استاندار اصفهان در دیدار با اعضای شورای شهر:

    معتقد به مدیریت واحد شهری در یک فرآیند درست و منطقی هستم

  • 0000000000
    امام جمعه اصفهان:

    دکتر زرگر فردی کار آزموده و توانمند است