بایگانی

  • 13567007_628769653939984_5814560345080425902_n
    اختصاصی بین الملل صاحب نیوز/

    چه مناطقی از عراق در کنترل تروریست هاست؟/ نقشه

  • مغزمتفکرهای داعش  در عراق، کیستند؟

    مغزهای متفکر داعش در عراق، کیستند؟