بایگانی

  • بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه
    اذعان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران:

    سوریه مورد حمایت ایران است