بایگانی

  • IMG14093934
    در اقتدار کلام ولایت فقیه؛

    قاطعیت کلام امام، رژیم آل سعود را به کرنش و همکاری واداشت