بایگانی

  • 3189341_360
    وزير دفاع سابق آمريکا:

    جايگزين نرسیدن به توافق با ایران، جنگ نيست