بایگانی

  • image28486
    بمناسبت ثبت یک قنات در میمه در فهرست یونسکو:

    جوانان دوچرخه سوار میمه مسیر قنات مزدآباد تا دره دوزخی را رکاب می زنند