بایگانی

  • مقابله با قاچاق کالا
    به بهانه سالروز صدور فرمان رهبر معظم رهبری پیرامون مقابله با قاچاق کالا و ارز

    مقابله با قاچاق كالا، راهبردی اقتصادی برگرفته از يك تكلیف شرعی