بایگانی

  • qods93.1
    گزارش خبری و متن کامل قطعنامه راهپیمایی؛

    طنین فریاد مرگ بر اسرائیل در راهپیمایی روز قدس در شاهین شهر بلند شد

  • qods93.9
    حضور پرشور مردم شاهین شهر و میمه در راهپیمایی روز قدس؛

    صبح پیروزی نزدیک است