بایگانی

  • Ghods960402016
    خیز یک ملت در برابر استبداد؛

    راهپیمایی فریدونشهر

  • Ghods010
    همگام با دیگر نقاط جهان؛

    فریاد هزاران فریدونشهری بر سر استکبار جهانی در روز قدس /گزارش تصویری