بایگانی

  • IMG_8602
    امام جمعه داران در میان راهپیمایان 13 آبان مطرح کرد:

    فتنه چهارم در راه است/ آمریکا دشمن ابدی ایران