بایگانی

  • n00033966-r-b-015
    مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان:

    تابستان 93 روستاهای اصفهان برای تأمین آب بحران بزرگی خواهند داشت