بایگانی

  • IMG_5001
    بار دیگر بیمارستان از قطار افتتاحیه های فجر باز ماند:

    بیمارستان بوعلی شهرستان چادگان افتتاح نشد