بایگانی

  • 2007478
    نگاهی به دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری؛

    ما باشیم همه چیز خوب است، آنها باشند همه چیز سیاه است!