بایگانی

  • artesh
    گفتگو با سرهنگ قاسم کریمی، کسی که ۳۴سال در ارتش خدمت کرده است؛

    ارتش جلوی پیشروی صدام را گرفت