بایگانی

  • شبکه امام حسین
    دشمنی شبکه ی ماهواره ای امام حسین با جمهوری اسلامی ایران؛

    هنوز هم نام خمینی کبیر آتش به جانشان می زند!

  • saddeh (2)
    یادداشت

    سدّه ؛ سنتی که تحریف شده است