بایگانی

  • AB960510002 - Copy
    نماینده مجلس عنوان کرد:

    مردم فریدونشهر در مسأله آب چیزی فراتر از عدالت نمی‌خواهند

  • images
    در همایش شوراهای شهرستان فریدونشهر مطرح شد؛

    برخورد با چرای بدون مجوز در پشتکوه دوم