بایگانی

  • دست عربستان درحمایت از داعش در موصل رو شد
    خیانت کشورهای عربستان به مردم عراق؛

    دست عربستان در حمایت از داعش در موصل رو شد