بایگانی

  • n00005538-r-b-009
    9 دي روز اعدام صدام؛

    مردي كه به كمك غرب اعتماد كرد