بایگانی

  • 18
    یکی از دستاوردهای متحدان آمریکا در شرق آسیا؛

    یک میلیون برده جنسی، ارمغان حضور 60 ساله نظامیان آمریکا در کره جنوبی/ عکس