بایگانی

  • talebpoor-shahreza-Custom-320x224
    نماینده ولی فقیه در لشکر 8 نجف اشرف:

    «آتش به اختیار» اقدام و توصیه ای مقیّد به قانون است

  • سنگر جنگ نرم
    عاشوراییان برای اولین بار در کشور برگزار می کند:

    دوره آموزشی سنگر اجتماعی/ فرماندهان جنگ نرم به اصفهان می آیند