بایگانی

 • سردار اسعد بختیاری (10)
  نصف جهان را باید دید/

  مقبره «سردار اسعد بختیاری» در تخت فولاد/ تصاویر

 • میرفندرسکی (64)
  نصف جهان را باید دید/

  تکیه میر فندرسکی تخت فولاد /تصاویر