بایگانی

  • شهید همت
    گفتاری از سردار شهید محمدابراهیم همت

    سازش و صلح با کفر حرام است