بایگانی

  • سردار سرتیپ حمید صدرالسادات رییس سازمان وظیفه ناجا
    سردار صدرالسادات مطرح کرد:

    کاهش جعل کارت های پایان خدمت و معافیت