بایگانی

  • n00043808-r-b-013
    جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان:

    بسیج سازندگی 1024 واحد تولیدی خود‌کفا ایجاد کرده است

  • 80337772-3206622
    جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج)استان:

    فرهنگ خودکفایی نباید فراموش شود