بایگانی

  • 996770_PhotoA
    عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

    چاه های آب منطقه ناژوان یکی پس از دیگری می خشکند