بایگانی

  • a20612bed01437e663db343dd4dc0f7a
    از دلیل سی و سه دهنه داشتن سی و سه پل اصفهان تا فتوحات بزرگ الله وردی خان؛

    الله وردی‌خان، تازه‌مسلمانی كه بزرگترين خدمات را به ايران كرد