بایگانی

  • 81372862-6053357
    توسط بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت شهرستان؛

    ۵۰ تن خرمای مشکوک به فساد در شاهین شهر توقیف شد